Home » Base Station » Ericsson » Ericsson DOT » Ericsson IRU 2242 » Ericsson RBS » For Sale » LTE » ERICSSON KRC161444/2 R2B IRU2242 IRU 2242