Cisco Nexus 2148T 1GE, 3064-X, N3K-C3048TP-1GE, N3K-C3064PQ-10GX for sale

Cisco Nexus 2148T 1GE, 3064-X, N3K-C3048TP-1GE, N3K-C3064PQ-10GX
sales@1com.com
Nexus 3064-X
N3K-C3048TP-1GE
N3K-C3064PQ-10GX
Nexus 2148T 1GE Fabric Extender
Cisco Nexus 2148T 1GE, 3064-X, N3K-C3048TP-1GE, N3K-C3064PQ-10GX