Huawei CDU to RTX, RX-TX cables

Huawei ECDU M1800, M900 CDU to RTX, RX-TX cables, V1, V2

RFQ @ 1com.com

04040072-V1 JUMPER BTS312
04040075-V1 JUMPER BTS312
04040076-V1 JUMPER BTS312
04026088-V2 JUMPER BTS312
04026089-V2 JUMPER BTS312
04026090-V2 JUMPER BTS312

04040072-V1 JUMPER BTS 312 Huawei 200
04040075-V1 JUMPER BTS 312 Huawei 200
04040076-V1 JUMPER BTS 312 Huawei 200
04026088-V2 JUMPER BTS 312 Huawei 100
04026089-V2 JUMPER BTS 312 Huawei 100
04026090-V2 JUMPER BTS 312 Huawei 100

Huawei ECDU M1800, M900 CDU to RTX, RX-TX cables, V1, V2