Huawei CX600

Huawei CX600
sales@1com.com
Huawei CX600
CR52-22-D 1
CX61-BASE8-AC 1
CR53-LPUF-10 1
CR53-P10- 8×100/1000Base-X- SFP 1
CX61-LPUF-21-A 1
CX61-LPUF-21-B 2
CR52-P20- 12×100/1000Base- X-SFP 1
SWP-CX61LIC- VRP5-V3R6 1
SW P-CX61LIC-21- BToA 1
DOC-CX61-EN 1
CX600 Metro
Huawei CX600:
XFP-850- FC10G/10GbE- 0.3km
(XFP,850nm,10.3Gb/s,-7.3dBm-1.3dBm,- 7.5dBm,LC ,0.3Km)
4
eSFP-850nm- 1000Base- Sx/FC200 MM
Huawei CX600 (eSFP,850nm,2.125Gb/s,- 9.5dBm-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5Km)
20
SS-OP-D-LC-M-10
LC/PC-LC/PC,10m
48
Huawei CX600