Huawei OSN 6800

Huawei OSN 6800 for sale
sales@1com.com
M40, D40, FIU, VA4, DCM, NS2
TN1M2 LSX01 19250PM
(TN12NS201M02 19230PM)
(020GXAD0A1000841 Y TN13FIU01),
(030JUD10A1000144 Y TN12SC101,)
(030GFLD0A3000015 TN11D4002,)
(030GYQD0A2000137 TN12VA101)
(DCM(D)-C-G.625-(-080KM)-DCF,)
(030LKR10A2000180 TN120AU103,)
(030ETDD0A1000041 TN11M4001)
(030JFJ00A2000136 TN12XCS02)
Huawei OSN6800 for sale