Nokia AirScale 4G/LTE 5G Baseband

Nokia AirScale 4G/LTE 5G Baseband cards
sales@1com.com
Nokia 473098A.203 AMIA AirScale Subrack
Nokia 473764A ASIB AirScale Common
Nokia 474021A.101 ASIK 5G Baseband
Nokia 474020A.102 ABIL 5G Baseband
Nokia 474020B.101 ABIL2 5G Baseband
Nokia 474723A.M01 ABIC 5G Baseband
Nokia 473961A.X32 ABIK 5G Baseband
Nokia 473098A.203 AirScale Subrack
Nokia 473098A.102 AMIA AirScale Subrack
Nokia 473095A.203 ASIA 4G AirScale Common
Nokia 473095A.203 ASIA 4G AirScale Common
Nokia 473096A.103 ABIA 4G AirScale Capacity
Nokia AMIA AirScale Subrack 473098A.203
Nokia ABIO AirScale 475266A 2.0 5G AirScale Capacity
Nokia AirScale 4G/LTE 5G Baseband cards